ESP ENG MAPA WEB
 
Home
Qui som?
Socis
Serveis
Circulars d'informació
Contacte
AVÍS LEGAL

El titular d’aquesta pàgina web és PATRONAL METAL·LÚRGICA DEL BAGES, amb domicili social a Manresa (Barcelona), Carrer Circumval·lació, número 35, 1r 2ª, titular del NIF número G08715278.
Tots els continguts d’aquesta pàgina web i especialment el seu disseny, articles, informes, gràfiques, logos, codi, noms comercials, marques, dibuixos industrials, fotografies, classificacions o qualsevol altre símbol susceptible d’utilització industrial o comercial estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial de PATRONAL METAL·LÚRGICA DEL BAGES i/o de tercers titulars dels mateixos que hagin autoritzat degudament la seva inclusió a la pàgina web. Qualsevol ús dels mateixos contrari a les normes en matèria de propietat intel·lectual i industrial serà perseguida en base a la legislació vigent.
PATRONAL METAL·LÚRGICA DEL BAGES col·loca enllaços o links i mecanismes de cerca a disposició dels usuaris per tal de facilitar l’accés a la informació, serveis i altres continguts disponibles a Internet. Els enllaços o links habilitats en aquesta pàgina web poden conduir a l’usuari a altres llocs o pàgines web gestionades per tercers sobre els quals PATRONAL METAL·LÚRGICA DEL BAGES no exerceix cap mena de control, motiu pel que declina qualsevol responsabilitat derivada de l’ús de les mateixes. Igualment, PATRONAL METAL·LÚRGICA DEL BAGES no garanteix que les llistes d’empreses dels seus directoris siguin exhaustives, ni tampoc que la informació que es facilita sigui estrictament exacta, motiu pel que es declina qualsevol responsabilitat per errors o omissions en les llistes esmentades.

PROTECCIÓ DE DADES I SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
Les dades de caràcter personal recollides a través dels portals o pàgina web de PATRONAL METAL·LÚRGICA DEL BAGES seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als fitxers automatitzats de PATRONAL METAL·LÚRGICA DEL BAGES, sent aquesta Societat titular i responsable dels mateixos, els quals, conforme a la normativa vigent, es troben degudament registrats en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos.
En els formularis de Registre on es recullen dades de caràcter personal s’assenyalaran els diferents camps l’emplenament dels quals és necessari per a realitzar el registre corresponent mitjançant un asterisc (*). Així, excepte si s’indica el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui un minvament en la qualitat o la quantitat dels serveis corresponents, excepte si s’indica una altra cosa.
L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se la PATRONAL METAL·LÚRGICA DEL BAGES el dret a excloure dels serveis registrats a tots els usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. Per això, l’Usuari garanteix que les Dades Personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.
El tractament automatitzat al que seran sotmeses totes les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència de la sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través del portal o pàgina web, té com a finalitat la gestió de la relació contractual o extracontractual establerta amb l’Usuari, la gestió i/o administració dels serveis als que l’Usuari es subscrigui i l’enviament per mitjans tradicionals o electrònics d’informació operativa i comercial dels productes i/o serveis de PATRONAL METAL·LÚRGICA DEL BAGES.
Sense perjudici del que s’ha assenyalat en el paràgraf anterior, de conformitat amb el que es disposa a la Ley 34/2002, d’11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, per a l’enviament, via correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, d’informació comercial sobre productes i serveis de PATRONAL METAL·LÚRGICA DEL BAGES, es sol·licita l’autorització expressa de l’Usuari. Així, si l’Usuari no desitja que se li enviï la informació comercial i publicitària via correu electrònic o un altre mitjà equivalent, haurà d’indicar-ho de forma expressa enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica info@mediaracing.net indicant a l’Assumpte del missatge el següent text: NO DESITJO REBRE INFORMACIÓ COMERCIAL. Aquesta notificació haurà de realitzar-se des del mateix correu electrònic que sigui facilitat en el corresponent formulari de Registre.
L’Usuari titular de les dades personals podrà exercir, mitjançant comunicació escrita remesa per correu postal, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts a la legislació vigent a la direcció assenyalada a l’encapçalament de la present Política de Protección de Datos de Carácter Personal, mitjançant correu certificat i indicant al sobre “BAIXA REGISTRE INTERNET”. A la carta s’haurà d’indicar: - L’adreça de correu electrònic amb la qual figura la seva alta a la nostra base de dades - La contrasenya que utilitza per a accedir als nostres serveis online - Fotocopia del DNI - Adreça postal – Telèfon de contacte.
La mercantil PATRONAL METAL·LÚRGICA DEL BAGES garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades mitjançant el formulari de Registre de la pàgina web i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que està establert a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y la resta de legislació aplicable. No obstant, revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentaries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal podran ser conservades en els fitxers titularitat de PATRONAL METAL·LÚRGICA DEL BAGES fins i tot una vegada finalitzades les relacions formalitzades a través del Portal, exclusivament a les finalitats indicades anteriorment i, en tot cas, durant els terminis establerts legalment, a disposició d’autoritats administratives o judicials L’Usuari autoritza a PATRONAL METAL·LÚRGICA DEL BAGES per a comunicar les esmentades dades a tercers (empreses de comerç electrònic, de serveis, de distribució), que formin part del grup d’empreses de PATRONAL METAL·LÚRGICA DEL BAGES, per a la seva utilització en qualsevol de les finalitats indicades en el quart paràgraf de la present política, considerant-se l’Usuari informat d’aquesta cessió als esmentats cessionaris en virtut d’aquest apartat.
L’entrega de les dades de caràcter personal a través de qualsevol mitjà establert al Portal o pàgina Web suposa l’autorització expressa de l’Usuari per a realitzar el tractament assenyalat als paràgrafs anteriors.
Així mateix, la utilització de la pàgina web de PATRONAL METAL·LÚRGICA DEL BAGES i de qualsevol dels serveis que en ella s’incorporen suposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en el present apartat. Per això, vostè, l’Usuari, manifesta que ha llegit, entès i acceptat els mateixos en la seva plena totalitat quedant a l’efecte vinculat pels mateixos. Per tant, mitjançant la remissió de qualsevol dada de caràcter personal a través de qualsevol tipus de formulari de registre en línia que s’incorpori en aquesta pàgina web, vostè manifesta expressa i inequívocament el seu consentiment per a que les dades subministrades siguin: (1) incorporades a un fitxer de dades titularitat i responsabilitat de PATRONAL METAL·LÚRGICA DEL BAGES i (2) tractats de conformitat amb les finalitats establertes en el present document.
Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors d’edat, serà requisit imprescindible que el remitent hagi obtingut prèviament el consentiment patern, del tutor o del representant legal per a que les dades de caràcter personal puguin ser objecte de tractament automatitzat.
La mercantil PATRONAL METAL·LÚRGICA DEL BAGES pot utilitzar cookies quan l’Usuari navega pels llocs i les pàgines Web del Portal. Les cookies que es puguin utilitzar en els llocs i pàgines Web del Portal s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionaran de per si el nom i cognoms de l’Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que PATRONAL METAL·LÚRGICA DEL BAGES reconegui el navegador dels Usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que s’hagin de registrar a cada visita per a accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat a la pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per a utilitzar el Portal no resulta necessari que l’Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per PATRONAL METAL·LÚRGICA DEL BAGES, sense perjudici que en tal cas sigui necessari que l’Usuari es registri com a usuari de cada un dels serveis la instal·lació dels quals requereixi registre previ.
De conformitat amb l’establert en aquest document l’usuari coneix i accepta la utilització de la tecnologia “Cookie” per part de PATRONAL METAL·LÚRGICA DEL BAGES, si bé pot configurar el seu navegador per a ser avisat i impedir la instal·lació de “Cookies” en el seu disc dur; si us plau, consulti les instruccions i el manual del seu navegador per a completar aquesta informació.

Patronal Metal·lúrgica del Bages. Tots els drets reservats © aloewebs   
Avís legal